รายงานตัวชี้วัด "จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร (2555-2564)"