รายงานตัวชี้วัด "จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร (2555-2563)"